Findata erbjuder personuppgiftsansvariga, dvs. de som förvaltar material, stöd för uppgörandet av materialbeskrivningar, en anonymiseringstjänst och en tjänst för behandling av tillstånd på den personuppgiftsansvarigas vägnar.

Uppgörande av materialbeskrivningar

Vi hjälper personuppgiftsansvariga att göra upp materialbeskrivningar av datainnehållet i sina register, så att de som behöver uppgifter kan avgöra om uppgifterna lämpar sig för sekundär användning. Vårt samarbete kring materialbeskrivningar med personuppgiftsansvariga inleds 2020. Vi diskuterar målen med att förenhetliga materialbeskrivningarna med de personuppgiftsansvariga och därefter utarbetar vi anvisningar om materialbeskrivningarna. Social- och hälsovårdsministeriet kommer att utfärda en förordning om materialbeskrivningar.

Anonymiseringstjänst

Om en ansökan om uppgifter för sekundär användning endast gäller en personuppgiftsansvarig, ansvarar den personuppgiftsansvariga själv för att behandla ansökan om dataanvändningstillstånd och fatta beslut om tillstånd.

Om materialet ska lämnas ut anonymiserat till tillståndsinnehavaren anonymiserar vi materialet åt den personuppgiftsansvariga och ser till att tillståndsinnehavaren får åtkomst till det. Den personuppgiftsansvariga tillhandahåller det beviljade dataanvändningstillståndet och materialet som tillståndet gäller till Findata via en informationssäker dataöverföring.

Anonymiseringstjänsten inleds under 2020.

Den personuppgiftsansvariga ansvarar själv för behandlingen av ansökningar om dataanvändningstillstånd och tillståndsbeslut om ansökan om uppgifter för sekundär användning endast gäller en av följande personuppgiftsansvariga:

  • offentliga serviceanordnare inom social- och hälsovården
  • Institutet för hälsa och välfärd
  • Folkpensionsanstalten (förmåner och recept)
  • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
  • regionförvaltningsverken (social- och hälsovårdsärenden)
  • Arbetshälsoinstitutet (arbetsrelaterade sjukdomar, exponeringsmätningar, patientregister)
  • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
  • Social- och hälsovårdsministeriet.

Behandling av tillstånd åt personuppgiftsansvariga

Tidigare nämnda personuppgiftsansvariga kan ge Findata fullmakt att på deras vägnar producera andra tjänster än de rådgivnings- och materialtjänster som de ska ordna enligt lagen om sekundär användning. Då behandlar vi på den personuppgiftsansvarigas vägnar även ansökningar om dataanvändningstillstånd som bara gäller datainnehållet i den personuppgiftsansvarigas egna register.