Findata verkar under Social- och hälsovårdsministeriets resultatstyrning, har en egen direktör som utsetts av Social- och hälsovårdsministeriet och en styrgrupp som tillsatts av ministeriet.

Findatas styrgrupp ansvarar för att leda tillståndsmyndighetens verksamhet. Findatas styrgrupp består av direktören, chefen för materialtjänsterna, ICT-chefen, en jurist och kommunikationschefen.

Mål

Findatas mål:

  1. Förbättra informationssäkerheten och individens dataskydd.
  2. Göra det snabbare och smidigare att utnyttja informationsresurserna inom social- och hälsovården.
  3. Eliminera det överlappande arbetet i samband med tillståndsbehandlingar.
  4. Utveckla materialbeskrivningarna inom social- och hälsovården tillsammans med de personuppgiftsansvariga.

Styrning och övervakning

Styrgruppen styr och utvecklar Findatas verksamhet. Styrgruppens medlemmar har utsetts bland företrädarna för Social- och hälsovårdsministeriet, THL, Valvira, Folkpensionsanstalten, Pensionsförsäkringscentralen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Statistikcentralen, Arbetshälsoinstitutet, Fimea och serviceanordnare inom social- och hälsovården.

Findatas verksamhet övervakas av bland annat justitieombudsmannen och dataombudsmannen. Tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira övervakar de informationssäkra driftmiljöerna. Därtill måste Findata en gång per år lämna en redogörelse för behandlingen av social- och hälsovårdsuppgifterna och logguppgifterna till dataombudsmannen.